POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych

Spis treści:

·      Jakie są podstawowe cele przyjętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w naszych serwisach internetowych?

·      Jakie informacje o użytkownikach gromadzą Serwisy i w jaki sposób je wykorzystują?

·      Jakie działania firma podejmuje wobec informacji zawartych w logach dostępowych?

·      Co to jest plik cookie?

·      W jakich celach STAR-WiK wykorzystuje pliki cookies w swoich Serwisach?

·      Jak można zarządzać plikami cookies?

·      Czy mogą nastąpić zmiany w polityce ochrony prywatności firmy?

·      W jaki sposób skontaktować się z firmą?

Jakie są podstawowe cele przyjętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w naszych serwisach internetowych?

1. Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies we wszystkich naszych serwisach internetowych w domenach:

·      star-wik.pl,

·      e-bok.star-wik.pl,

(zwanych dalej także łącznie „Serwisami”) został stworzony i przyjęty przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Lubichowskiej 128, 83-200 Starogard Gdański, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000188316, o kapitale zakładowym w wysokości 43 326 600  PLN, NIP 592-020-29-57, REGON 190550204  będące zarazem Administratorem Danych Osobowych w myśl:Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobych, zwaną dalej: „firmą” lub zamiennie „STAR-WiK” w celu:

·      podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności użytkowników odwiedzających Serwisy,

·      udzielenia Użytkownikom informacji dot. wykorzystywania plików cookies w tych Serwisach, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”, w brzmieniu obowiązującym od 22 marca 2013 r.

2. Poniżej zostały zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach obowiązujące w Serwisach, a także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie - bez żadnej odpłatności z tego tytułu.

3. Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisów ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”,Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej "rozporządzeniem RODO" ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”, a także Prawie telekomunikacyjnym.

4. Zapewniamy także, że zależy nam na przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza tych, które chronią prywatność Użytkowników serwisów internetowych.

5. Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach Serwisów mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Firma nasza nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jedyne, co możemy zrobić, to doradzić Państwu, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dotyczącym polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały stworzone, a w przypadku ich braku skontaktowali się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

6. Zastrzegamy także, że na podstawie zawartych przez nas umów serwisem e-bok.star-wik.pl zarządza podmiot zewnętrzny. Podmiot ten winien przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych, w tym tych, które odnoszą się do ochrony prywatności użytkowników serwisów internetowych, do czego zawsze namawiamy i namawiać będziemy. Możemy jednak nie mieć realnego wpływu na prowadzoną przez nie politykę prywatności i zasady wykorzystywania plików cookies, wobec czego namawiamy użytkowników, by zapoznawali się z dokumentami dotyczącymi polityki ochrony prywatności i zasadami wykorzystywania cookies przez te podmioty. Jesteśmy też otwarci na zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie na adres: sekretariat@star-wik.pl. Zapewniamy, że każde takie zgłoszenie będzie przez nas analizowane i że udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

Jakie informacje o użytkownikach gromadzą Serwisy i w jaki sposób je wykorzystują?

Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez firmę zależy od wyrażenia przez nią zgody.

Podkreślamy, że tylko w niektórych przypadkach, np. przy składaniu formularzy zamówień np. w ramach serwisu e-bok.star-wik.pl zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe.

Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane w ramach Serwisów służą głównie do realizacji zobowiązań firmy wobec klientów. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że:

·      po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie lub

·      jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych.

Przypominamy również, że firma, jako administrator danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia RODO może umownie powierzać przetwarzanie zebranych danych w ramach Serwisów innym podmiotom na podstawie art. 28 rozporządzenia RODO.

W jaki sposób STAR-WiK wykorzystuje informacje pochodzące z formularzy  i badań ankietowych realizowanych w Serwisach?

W ramach Serwisów są zamieszczane formularze zamówień, które umożliwiają klientom złożenie zamówienia na oferowane przez firmę produkty i usługi. Dane w ten sposób zebrane są wykorzystywane głównie do realizacji zobowiązań na ich rzecz.

W szczególności korzystanie z usług firmy w serwisie e-bok.star-wik.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w podany wyżej sposób dane są dodawane do listy e-mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać klientowi informację zwrotną.

Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia, ustalenia rozliczeń czy stanów liczników).

Inne informacje służą do ustalania profilu osób korzystających z serwisów oraz zamawiających usługi i pozwalają lepiej dostosowywać zawartość Serwisu i do potrzeb osób korzystających z tej formy informacji. Ich przetwarzanie zawsze jednak odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Co to jest plik cookie?

Zanim wyjaśnimy to pojęcie, informujemy, że termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Więcej informacji o tych plikach można uzyskać na specjalnie utworzonych portalach informacyjnych:

- http://wszystkoociasteczkach.pl/

- http://www.ociasteczkach.pl/

- http://ciasteczka.eu/

W jakich celach STAR-WiK wykorzystuje pliki cookies w swoich Serwisach?

W ramach Serwisów stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisów firmy. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

·      utrzymanie sesji użytkownika;

·      zapisanie stanu sesji użytkownika;

·      monitoring dostępności usług.

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisów STAR-WiK, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

·      przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;

·      zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;

·      przywrócenie sesji użytkownika;

·      sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;

·      umożliwienie automatycznego zalogowania (opcja "zapamiętaj mnie");

·      ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją;

·      dopasowanie wyglądu do użytkowanej przeglądarki internetowej czy systemu operacyjnego;

·      wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

STAR-WiK korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

·      monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;

·      zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;

·      ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW. Potrzebne do analizy korzystania z serwisów STAR-WiK;

·      kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;

·      wykorzystanie narzędzia do komunikacji;

·      płatności internetowe.

Wśród podmiotów tych zaliczamy:

·      Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);

·      Gemius (więcej informacji na stronie: www.gemius.pl);

·      Ataxo (więcej informacji na stronie: www.ataxo.pl);

·      Comscore (więcej informacji na stronie: www.comscore.)

·      Quartic (więcej informacji na stronie: www.quartic.pl)

·      Livechat (więcej informacji na stronie: www.livechatinc.com)

·      Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com)

Zawartości pochodzące od zewnętrznych dostawców, mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów, w związku, z czym zaleca się, aby Użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych dostawców zewnętrznych.

Jak można zarządzać plikami cookies?

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez STAR-WiK lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć tutaj:

Jeśli chcesz zrezygnować z zapisywania plików cookies wybierz przeglądarkę, z której korzystasz i postępuj zgodnie ze wskazówkami:

Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Mozzila Firefox - http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85cz…

Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Opera - http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari - http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

 

STAR-WiK zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze serwisy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranej usługi.

W jaki sposób STAR-WiK chroni prywatność osób, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych?

Zastrzegamy, że Serwisy nie zbierają, nie monitorują ani nie weryfikują informacji na temat wieku osób odwiedzających go ani innych, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy Użytkownik (w tym odbiorca i użytkownik list e-mailingowych, uczestnik badań ankietowych i osoba biorąca udział w konkursach organizowanych na jego forum) ma zdolność do czynności prawnych.

Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez Serwisy, chyba, że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę, jeżeli taka zgoda będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.

Czy mogą nastąpić zmiany w polityce ochrony prywatności STAR-WiK?

Rozwój naszych Serwisów, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez firmę polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników Serwisu natychmiast, w ramach zakładki „Polityka prywatności”.

Zachęcamy zatem wszystkich Użytkowników do zaglądania do tego miejsca w każdym przypadku połączenia się z Serwisem.

W jaki sposób skontaktować się z firmą STAR-WiK?

Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez STAR-WiK polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: sekretariat@star-wik.pl oraz osobiście w siedzibie firmy przy ul. Lubichowskiej 128 w Starogardzie Gdańskim w Biurze Obsługi Klienta.

Ta strona używa plików cookies

Tutaj można uzyskać więcej informacji na ich temat oraz naszej Polityki prywatności-

Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na instalację i używanie