Jakość ścieków surowych i oczyszczonych

Oczyszczalnia PWiK STAR-WiK od początku istnienia podlega stałej kontroli ilościowej i jakościowej w zakresie dotrzymywania warunków pozwolenia wodnoprawnego. 

Jakość ścieków dopływających do oczyszczalni (surowych) i odprowadzanych po oczyszczeniu do rzeki Wierzyca obrazuje poniższa tabela (dane za rok 2016):

 

Parametr

Ścieki

surowe

[mg/l]

Ścieki oczyszczone

[mg/l]

Parametry wg pozwolenia wodnoprawnego

[mg/l]

Usunięte zanieczyszczenia

[%]

ChZTCr

784

62

≤ 125

92,1

BZT5

327

5,8

≤ 15

98,7

Zawiesiny

377

12,7

≤ 35

96,6

Azot ogólny

80,5

11,6

≤ 15

82,1

Fosfor ogólny

7,7

0,8

≤ 2

89,8

Węglowodory ropopochodne

4,7

≤ 0,1

≤ 15

97,9

Wysoka sprawność  w usuwaniu zanieczyszczeń jak i wyniki monitoringu jakości wód rzeki Wierzycy w zakresie normatywnych parametrów nie wskazują na negatywny wpływ pracy oczyszczalni ścieków na jakość wód Wierzycy, wpisując się tym samym w działanie proekologiczne Przedsiębiorstwa.

Wprowadzane oczyszczone ścieki do rzeki z uwagi na charakter ścieków, uzyskiwany wysoki poziom redukcji zanieczyszczeń poniżej dopuszczalnych stężeń nie są źródłem nadmiernej eutrofizacji, nie powodują negatywnych zmian w rzece w zakresie natlenienia, temperatury, zawiesiny czy substancji biogennych.

 

Ta strona używa plików cookies

Tutaj można uzyskać więcej informacji na ich temat oraz naszej Polityki prywatności-

Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na instalację i używanie