Proces produkcji

Stacje uzdatniania i ujęcia wody

Mieszkańcy miasta piją wodę ze studni głębinowych zlokalizowanych na dwóch obszarach zwanych ujęciami. Pierwszy z nich to ujęcie wody „Południe”, gdzie eksploatujemy 21 studni głębinowych o głębokości od 50 m-120 m. Drugi obszar to ujęcie wody „Wierzyca” , na który składa się 8 studni o głębokości ok. 80m. Na obu ujęciach  wydobywamy wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego.

Woda ze studni wierconych posiada ponadnormatywną zawartość żelaza, manganu i amoniaku. Koniecznym zatem jest jej uzdatnienie. Przy każdym ujęć istnieje więc stacja uzdatniania wody o tej samej nazwie.

Uzdatnianie polega na napowietrzaniu, odgazowaniu, odżelazieniu, odmanganieniu i zredukowaniu poziomu amoniaku poprzez jego utlenienie.

Cały proces uzdatniania oparty jest o całkowicie naturalne procesy bez chemicznych dodatków. Filtracja wody odbywa się na filtrach żwirowych ( piasek kwarcowy podobny do tego, który znajduje się w piaskownicach), o określonej granulacji ziaren. Wody nie chlorujemy i nie dezynfekujemy w żaden inny sposób. Nadaje się więc ona do spożycia bezpośrednio z kranu, ponieważ zawiera szereg minerałów niezbędnych dla zdrowia.

Wydajność obu stacji dostosowana jest do rozbioru wody przez mieszkańców. Nadmiar wody pompowany jest do zbiorników wyrównawczych.

W zależności od poziomu wody w zbiornikach włącza się lub wyłącza studnie na ujęciach wody.

Przedsiębiorstwo eksploatuje 2 zbiorniki wyrównawcze o objętości 3000 m3 i 5000 m3. Zbiorniki te gromadzą zapas wody dla miasta na ok. 1,5 doby.

Stacja Uzdatniania Wody „Wierzyca”

W 2002 roku całkowicie zmodernizowano stację. Po starej stacji zostały tylko mury budynku. Funkcjonuje ona jako stacja bezobsługowa, w pełni zautomatyzowana. Sterowanie odbywa się ze sterowni przy SUW „Południe”.

Proces technologiczny polega na kierowaniu pompowanej ze studni ujęciowych wody do studni zbiorczej. W studni zbiorczej odbywa się proces napowietrzania i odgazowywania wody. Strumień wody z ujęcia rozdeszcza się na metalowym sicie. Następuje odgazowanie i napowietrzanie wody. Lustro wody w studni zbiorczej utrzymuje się zawsze na poziomie ok.1 m poniżej sita celem umożliwienia prawidłowego rozdeszczania. Objętość studni zbiorczej zapewnia dostateczny kontakt powietrza z wodą. Pompy poziome pierwszego stopnia kierują wodę na filtry. Zestaw filtrów składa się z 5 sztuk podwójnych, ciśnieniowych zbiorników. Pompy drugiego stopnia podnoszą ciśnienie na sieć. Płukanie odbywa się wodą i okresowo wodą i powietrzem. Filtry płukane są automatycznie z zadanym programowo cyklu płukań.

Stacja Uzdatniania Wody „Południe”

SUW „Południe” składa się z dwóch równoległych ciągów technologicznych. Każdy z nich zaczyna się  aeratorem z urządzeniem inżektorowym do napowietrzania wody. W aeratorze woda ulega natlenieniu oraz odgazowaniu. Napowietrzona woda kierowana jest na filtry. Stacja wyposażona jest w 14 filtrów ciśnieniowych podwójnych (odżelaziacz i odmanganiacz). Płukanie filtrów wodą i powietrzem odbywa się w zadanym cyklu pracy.

Pracą obu ujęć wody i stacji uzdatniania steruje dyspozytor w siedzibie przedsiębiorstwa.

Centralna Dyspozytornia steruje ponadto pracą 3 hydroforni podnoszących ciśnienie wody w wybranych rejonach miasta oraz procesem płukania filtrów na stacjach uzdatniania wody.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 13 listopada  Dz.U. z 2015 r. poz. 1989, w wodzie pitnej może  być odpowiednio: 0,2 mg/l Fe, 0,05 mg/l Mn i 0,5 mg/l  amoniaku.

Po modernizacjach stacji uzdatniania wody „Południe” i ”Wierzyca” parametry wody pitnej są znacznie niższe od norm dopuszczalnych.

Woda z obu ujęć badana jest w laboratorium zakładowym oraz z nadzoru w  laboratorium Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Starogardzie. Przedsiębiorstwo zleca również badania  ( ich ilość i zakres ustala się każdego roku z PPIS) w akredytowanych laboratoriach.

Wyniki badań wody oraz orzeczenia o jej jakości publikujemy na naszej stronie internetowej.

Ta strona używa plików cookies

Tutaj można uzyskać więcej informacji na ich temat oraz naszej Polityki prywatności-

Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na instalację i używanie