Procedura zgłaszania reklamacji i skarg

Odbiorca może zgłosić reklamacje lub skargę dotyczącą świadczonych przez Przedsiębiorstwo usług.

Odbiorca może domagać się obniżenia należności w razie udowodnienia zawinionego dostarczania wody o pogorszonej lub złej jakości oraz o ciśnieniu uniemożliwiającym normalne korzystanie z wody. Obniżenie to będzie proporcjonalne do stopnia pogorszenia jakości lub czasu trwania zakłócenia.

Odbiorca może domagać się obniżenia należności za ścieki nie wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa na skutek awarii przewodów wodociągowych za wodomierzem głównym pod warunkiem:

  • niezwłocznego zgłoszenia awarii pod całodobowy numer telefonu 585628191 oraz podjęcia działań w celu jej usunięcia,

Odbiorca może zgłaszać reklamacje w terminie 30 dni od daty ich zaistnienia.

Reklamację złożoną po upływie w/w terminu, Przedsiębiorstwo pozostawia bez rozpatrzenia, o czym niezwłocznie powiadamia reklamującego.

W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości wskazań wodomierza głównego, Przedsiębiorstwo na pisemny wniosek Odbiorcy zleca wykonanie urzędowego sprawdzenia prawidłowości jego wskazań. W przypadku, gdy sprawdzenie nie potwierdzi zgłoszonej przez Odbiorcę niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia.

Zgłoszenie przez Odbiorcę reklamacji, co do wysokości należności, nie wstrzymuje ich zapłaty.

Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację i powiadamia odbiorcę o sposobie jej załatwienia w terminie 30 dni od daty wpływu. 

Załącznik:    
Wniosek o ekspertyzę wodomierza  

 

Ta strona używa plików cookies

Tutaj można uzyskać więcej informacji na ich temat oraz naszej Polityki prywatności-

Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na instalację i używanie