Windykacja należności

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.

W przypadku braku zapłaty faktury, Przedsiębiorstwo wysyła do odbiorcy wykaz zobowiązań w sprawie uregulowania zaległej należności.

Jeżeli po upływie dwóch okresów obrachunkowych następujących po przesłaniu wykazu zobowiązań, zobowiązanie nie zostanie opłacone, do Odbiorcy wysyłane jest wezwanie do bezzwłocznej  zapłaty informujące o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.     

O możliwości wstrzymania świadczenia usług Przedsiębiorstwo zawiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Prezydenta Miasta oraz odbiorcę co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Ponowne uruchomienie podłączenia jest odpłatne.

W przypadku dalszego utrzymywania się zadłużenia, sprawa zostaje skierowana na drogę postępowania sądowego, a dodatkowe koszty z tym związane pokrywa Odbiorca.

 

Załączniki: PDF DOC
Wniosek o rozłożenie na raty

 

Ta strona używa plików cookies

Tutaj można uzyskać więcej informacji na ich temat oraz naszej Polityki prywatności-

Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na instalację i używanie