Rozliczenia i zasady płatności za wodę i ścieki

Rozliczanie z Odbiorcą za świadczone usługi odbywa się na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, według następujących zasad, przyjmując 1 miesięczny okres obrachunkowy:

- ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego,
- ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej lub jako różnicę wskazań wodomierza głównego i zużycia wykazanego na podliczniku ogrodowym.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie:
- średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza,
- średniomiesięcznego poboru wody z faktycznego okresu, jeżeli trwał on krócej niż trzy miesiące.

Za okresy obrachunkowe na przełomie zmiany taryfy, ilość wody i ścieków naliczana jest proporcjonalnie do zużycia wody i czasu przed zmianą i po wprowadzeniu nowej taryfy.

Faktury dostarczane są przez pracowników spółki lub przesyłane za pośrednictwem poczty.

Odbiorca dokonuje zapłaty należności za świadczone usługi w terminie określonym w fakturze.
Odbiorcy mogą dokonywać płatności gotówką za świadczone przez spółkę usługi w kasie, bez wnoszenia dodatkowych opłat.

 

Za opóźnienia w zapłacie należności wynikających z umowy, zostaną naliczone odsetki ustawowe.

W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności lub na wniosek Odbiorcy, zwrócona w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. 

 

Ta strona używa plików cookies

Tutaj można uzyskać więcej informacji na ich temat oraz naszej Polityki prywatności-

Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na instalację i używanie